Actualiteiten, Bestuursnieuws

Actuele strategie: “Niet alleen meedenken, maar ook meedoen”

3m

HoekscheWaardDuurzaam heeft een actuele formulering van haar strategie gepubliceerd. De regionale duurzaamheids- en energiecoöperatie, die in 2019 tien jaar bestond wil na de totstandkoming van het Klimaatakkoord niet alleen maar meedenken over de energietransitie maar  daar ook een actieve rol in vervullen.

“HWDuurzaam heeft als hoofddoelstelling het op alle manieren versnellen van de energietransitie. In de ontwikkeling van plannen en de toetsing van concrete voorstellen is het bevorderen van biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit een belangrijke randvoorwaarde om de Hoeksche Waard te verrijken en te beschermen”, aldus het nieuwe strategie-document.

Uitvoering

“In het Klimaatakkoord wordt gesproken over doelstellingen die bereikt moeten worden in 2030 en 2050. HWDuurzaam onderschrijft deze doelstellingen, maar houdt toch veel meer rekening met het door de gemeente Hoeksche Waard vastgestelde beleid “Energie neutraal in 2040”. Aan de invulling van dit beleid in uitvoeringsprogramma’s wordt door de gemeente hard gewerkt en HWDuurzaam is daar nauw bij betrokken. Deze programma’s moeten echter nog wel vastgesteld worden.

In zowel het Klimaatakkoord als het beleid van de gemeente wordt uitgegaan van 50% maatschappelijk (plaatselijk) eigendom van grootschalige energieprojecten (windmolens en zonneweiden). Hierdoor is, gestimuleerd door Rijk en provincies, bij de energiecoöperaties, zoals HWDuurzaam, die verenigd zijn in de koepel Energie Samen, een grote beweging op gang gekomen om zich voor te bereiden op deze rol.

Rijk en provincies hebben inmiddels een groenfonds ingericht voor financiering van voor-projectkosten en in Zuid-Holland zijn de verenigde coöperaties bezig een gezamenlijk projectbureau op te richten voor ondersteuning van deze projecten. Veel van deze coöperaties zijn op dit moment in discussie met de betreffende gemeente om de voorwaarden voor deze grootschalige stap nader in te vullen. Dat geldt ook voor HWDuurzaam”, aldus verder het strategie-document.

Projecten

Met meedoen bedoelen we daadwerkelijk grote en kleine projecten van de grond te tillen, aldus HWDuurzaam. “Dit kan zowel in eigen beheer als in samenwerking met andere partijen. Uitgangspunt is dat het voordeel van deze projecten ten goede komt aan de inwoners van de Hoeksche Waard en dat de uitvoering past binnen onze doelstellingen.

In het afgelopen jaar is het eerste postcoderoosproject gereed gekomen en overgedragen aan een coöperatie van deelnemers aan dit project. HWDuurzaam zoekt actief naar nieuwe deelnemers voor volgende postcoderoosprojecten. Wij hebben hiervoor nog daken beschikbaar.

In 2020 is het eerste project gestart om zonnepanelen op scholen te plaatsen. Dit eerste project (‘schooldakrevolutie’) zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 afgerond worden. We zien dat steeds meer inwoners en verenigingen zich met initiatieven melden bij HWDuurzaam. Wij ondersteunen, binnen onze doelstellingen, deze plannen en assisteren bij de uitvoering. De verwachting is dat er door de invulling door de gemeente van uitvoeringsplannen voor de energietransitie meer initiatieven ontstaan, die wij graag ondersteunen of waar wij in willen deelnemen.

Zonneweiden

Grootschalige plannen, zoals windmolens, zijn tot nu toe ontwikkeld door projectontwikkelaars. De winsten van deze projecten zijn niet in de Hoeksche Waard gebleven. Voor toekomstige projecten, noodzakelijk om de Hoeksche Waard in 2040 energie neutraal te maken, wil HWDuurzaam er naar streven zelf het beoogde 50% maatschappelijk eigendom in te vullen. Wij denken dan aan een aantal zonneweiden en niet aan meer windmolens. Inmiddels zijn met meerdere initiatiefnemers van zonneweiden samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Met andere zijn wij in onderhandeling.

Met de nodige onzekerheden zetten wij de eerste stappen naar risicodragend deelnemen in grootschalige projecten. De ontwikkelingen lijken snel te gaan. Deze zeer grote stap kan alleen genomen worden in nauwe samenwerking met de gemeente en met draagvlak in de Hoeksche Waard. Dit zal in het komende jaar voor HWDuurzaam een heel belangrijk onderdeel van haar strategie worden. Doorzetten betekent investeren van miljoenen als risicodragende partij. Van deze investeringen moeten we de randvoorwaarden goed op een rijtje hebben. Alleen dan is het verantwoord om door te gaan”, zo zegt de coöperatie verder onder andere in haar strategiedocument.

De volledige tekst van het document luidt als volgt: Strategiedocument HWDuurzaam december 2020