Actualiteiten, Bestuursnieuws

HWDuurzaam zoekt meer leden en donateurs

2m

HoekscheWaardDuurzaam kan gaan werken aan een breder draagvlak in de gemeente Hoeksche Waard. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die op 25 november in digitale vorm is gehouden, is de statutenwijziging goedgekeurd die tot doel heeft de basis van de organisatie als regionale duurzaamheids- en energiecoöperatie te verbreden. Daardoor kan HWDuurzaam meer leden (met ledenaandeel en stemrecht) en donateurs (zonder stemrecht) gaan werven, naast de huidige certificaathouders die tien jaar geleden als pioniers het initiatief hebben genomen voor de coöperatie. “Draagvlak bij de inwoners van de Hoeksche Waard is erg belangrijk om onze rol waar te maken”, zo zei de voorzitter van HWDuurzaam, Daan den Ouden.

HWDuurzaam had al lange tijd plannen om de basis in de gemeente te verbreden door het creëren van een lagere drempel voor het lidmaatschap. De regionale energie- en duurzaamheidcoöperatie wil op deze manier meer inwoners van de Hoeksche Waard betrekken bij haar streven naar het opwekken en het gebruik van groene energie, waardoor de Hoeksche Waard in het jaar 2040 energieneutraal zou kunnen zijn. Het bestuur wil dat bereiken door, naast de huidige 75 certificaathouders die destijds bij de oprichting een aandeel in de coöperatie hebben verworven, nieuwe leden en ook donateurs aan te trekken. 

HWDuurzaam zoekt belangstellenden die tegen betaling een bewijs van deelneming verwerven, als aandeel in de coöperatie en bijdrage in het ledenkapitaal. De leden hebben stemrecht tijdens vergaderingen. Daarnaast komt er de mogelijkheid om donateur te worden. Donateurs betalen ook een bijdragen. Zij ontvangen alle informatie, zoals de periodieke nieuwsbrieven van de organisatie en zij kunnen worden uitgenodigd voor de ledenvergaderingen, maar hebben dan geen stemrecht. De hoogte van de ledenbijdrage en van het donateursgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Beide mogelijkheden worden ook uitgewerkt in de nieuwe statuten die nu zijn vastgesteld.

In de organisatie volgens de nieuwe statuten komt de Raad van Commissarissen niet meer voor. Hiervoor wordt de algemene ledenvergadering van HWDuurzaam meer betrokken bij de besluiten. Het bestuur legt nu direct verantwoording af aan de leden. Van de aftredende commissarissen werden Koos Oostveen (Klaaswaal) en Ben van der Schaaf (Westmaas) gekozen tot bestuurslid. Van het oud-bestuurslid en oud-commissaris Jan van Eijk (Oud-Beijerland) werd afscheid genomen, onder dankzegging voor zijn inzet voor HWDuurzaam.