Bestuursnieuws

Coöperatie streeft naar bredere basis: meer leden en donateurs

2m

HoekscheWaardDuurzaam zoekt nog altijd naar een breder draagvlak. De coöperatie gaat nieuwe leden en donateurs werven, naast de huidige beperkte groep betrokkenen: de 75 certificaathouders die tien jaar geleden als pioniers de coöperatie hebben opgericht. De wijziging van de statuten die daarvoor nodig is, komt aan de orde tijdens de digitale jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de coöperatie op woensdag 25  november a.s.

HWDuurzaam heeft al langer plannen om de basis in de gemeente te verbreden door het creëren van een lagere drempel voor het lidmaatschap. De regionale energie- en duurzaamheidcoöperatie wil op deze manier meer inwoners van de Hoeksche Waard betrekken bij haar streven naar het opwekken en het gebruik van groene energie, waardoor de Hoeksche Waard in het jaar 2040 energieneutraal zou kunnen zijn.

Het bestuur wil dat bereiken door, naast de huidige 75 certificaathouders die destijds bij de oprichting een aandeel in de coöperatie hebben verworven, nieuwe leden en ook donateurs aan te trekken. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die in maart van dit jaar door de coronacrisis moest worden uitgesteld en die nu waarschijnlijk half oktober wordt gehouden, komt een statutenwijziging in behandeling, waarmee het lidmaatschap wordt opengesteld voor nieuwe leden en donateurs.

HWDuurzaam zoekt belangstellenden die tegen betaling een bewijs van deelneming verwerven, als aandeel in de coöperatie en bijdrage in het ledenkapitaal. De leden hebben stemrecht tijdens vergaderingen. Daarnaast komt er de mogelijkheid om donateur te worden. Donateurs betalen ook een bijdragen. Zij ontvangen alle informatie, zoals de periodieke nieuwsbrieven van de organisatie en zij kunnen worden uitgenodigd voor de ledenvergaderingen, maar hebben dan geen stemrecht. De hoogte van de ledenbijdrage en van het donateursgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Beide mogelijkheden worden ook uitgewerkt in de voorgestelde statutenwijziging.

Deze statutenwijziging  is in coronatijd voorbereid tijdens een digitale ledenvergadering op 10 juni, waarvoor de certificaathouders waren uitgenodigd. Daar werd een Raad van Commissarissen gekozen, die volgens de huidige statuten nodig is om het bestuur te adviseren bij de noodzakelijk statutenwijziging. In de organisatie volgens de nieuwe statuten komt de Raad van Commissarissen niet meer voor.