Actualiteiten

Gemeente Hoeksche Waard: op koers voor Regionale Energie Strategie

3m

De Hoeksche Waard is één van de 30 energieregio’s in Nederland. Iedere energieregio (RES-regio) heeft in 2021 een Regionale Energiestrategie (RES 1.0) ingediend bij het Nationaal Programma RES (NPRES). Dit is een plan waarin staat hoeveel duurzame energie de regio grootschalig denkt op te wekken in 2030. Voor RES-regio Hoeksche Waard is dat 0,476 terawattuur (TWh) in 2030, waarvan nog 0,09 TWh moest worden ingevuld. In een bericht namens de Stuurgroep RES-regio Hoeksche Waard heeft de gemeente Hoeksche Waard de betrokkenen ingelicht over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (RES) voor dit gebied.

RES 2.0 (Voortgangsdocument)

Op 28 juni heeft RES-regio Hoeksche Waard door de indiening van een RES 2.0 (Voortgangsdocument) het NPRES geïnformeerd over de voortgang van de RES. Uit dit Voortgangsdocument) blijkt dat de Hoeksche Waard in 2 jaar tijd meer dan de helft van de 0,09 TWh heeft ingevuld en in de komende jaren tot 2030 nog 0,038 TWh moet invullen qua grootschalige opwek van duurzame energie. Hiermee zijn we een mooie stap verder richting een energie neutrale Hoeksche Waard in 2040, aldus het gemeentebestuur.

In de RES 1.0 en RES 2.0 (Voortgangsdocument) staat dat RES-regio Hoeksche Waard 0,476 terawattuur (TWh) wil bijdragen aan het landelijke doel om in 2030 35 (TWh) hernieuwbare energie op te wekken. Hiervan wordt 0,438 TWh al opgewekt vanuit de bestaande windparken, zonneparken en zonnepanelen op grote (agrarische) bedrijfsdaken. Het doel is om hier nog 0,038 TWh aan toe te voegen en daarmee de ambitie van 0,476 TWh te behalen. Hiervoor wordt in de komende jaren nog meer ingezet op grootschalige opwek van zonne-energie op (agrarische) bedrijfsdaken, aldus het bericht van de gemeente Hoeksche Waard.

Reactie wethouder

Wethouder Duurzaamheid en voorzitter van Stuurgroep RES-regio Hoeksche Waard, Harry van Waveren: “Ik ben er trots op dat er zo’n enorme toename van grootschalige opwek van zonne-energie op (agrarische) bedrijfsdaken is. De ondernemers in de Hoeksche Waard hebben de afgelopen periode zeker niet stil gezeten. Als deze ontwikkeling de komende jaren doorzet, dan haalt RES-regio Hoeksche Waard zeker haar RES-bod in 2030. Wij verwachten dan in een volgende RES een hogere ambitie neer te leggen, waarmee de RES kan worden herijkt. Dit besluit nemen de RES-partners gezamenlijk. Hiermee kunnen we verder bouwen aan de ontwikkeling van onze gemeentelijke ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.”

De RES is een van de resultaten van het nationaal Klimaatakkoord van 2019. In het akkoord staat onder andere de doelstelling om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen, is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Iedere regio heeft de taak om te onderzoeken waar en hoe het beste grootschalig duurzame elektriciteit op land (wind- en zonne-energie) opgewekt kan worden en welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan. Grootschalige opwek betekent opwek van duurzame energie door zonnepanelen op grote (agrarische) bedrijfsdaken, op land en door windturbines op land.

Energieneutraal in 2040

De gemeente Hoeksche Waard wil in 2040 energieneutraal zijn. Dit kan bereikt worden door alle gebruikte energie in 2040 op een duurzame manier op het eiland op te wekken, maar het begint met besparen van energie. Want energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet duurzaam te worden opgewekt. De gemeente zoekt samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar de beste manieren om deze doelstellingen te behalen en een bijdrage te leveren aan de landelijke afspraken. Hoe de gemeente toewerkt naar een energie neutrale Hoeksche Waard staat in het uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’  dat is te vinden op de website van de gemeente: www.gemeentehw.nl

Het volledige document RES 2.0 (Voortgangsdocument) is hier te downloaden:

RES-regio Hoeksche Waard – RES 2.0 – Voortgangsdocument _ LR