Actualiteiten

Gemeenteraad stelt Uitvoeringsagenda Biodiversiteit vast

3m

Op 20 december heeft de raad van gemeente Hoeksche Waard de uitvoeringsagenda Biodiversiteit vastgesteld. In deze uitvoeringsagenda staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de biodiversiteit in de Hoeksche Waard te versterken. De al in juli 2021 door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma’s Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire economie heeft de raad opnieuw bekrachtigd, evenals de Leidraad Communicatie & participatie Duurzaamheid. De raad stelde deze plannen vorig jaar voor de duur van 1 jaar vast. Na de gemeenteraadsverkiezingen wilde de nieuwe raad de plannen opnieuw beoordelen. De uitvoeringsagenda Biodiversiteit is voor het eerst aan de raad voorgelegd. 

Werkbaar plan

Harry van Waveren, wethouder Duurzaamheid, vindt dat er een mooi en werkbaar plan ligt. “We hebben goed gekeken naar hoe we zelf, als gemeente, de biodiversiteit kunnen helpen versterken. De uitvoeringsagenda Biodiversiteit vormt een ‘uitnodiging ‘naar al die samenwerkingspartners; ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners, om er samen de schouders onder te zetten! De afgelopen decennia hebben veel partijen al goed werk verricht voor de biodiversiteit in de Hoeksche Waard. De komende jaren zullen we onze krachten verder bundelen en onze gezamenlijke kennis inzetten om te versnellen. Want ondanks alle inspanningen gaat het helaas nog steeds niet goed met de biodiversiteit.”

Aaneengesloten groen 

Wereldwijd staat de natuur onder druk. Allerlei plant- en diersoorten dreigen te verdwijnen. Ook in de Hoeksche Waard is dat zo. Biodiversiteit gaat over alles wat leeft: van de kleinste eencelligen en schimmels tot bomen en grote dieren. Balans en variatie zijn voor een sterke biodiversiteit erg belangrijk. Als er één dier-of plantsoort overheerst, kan dat ten koste gaan van veel andere soorten. De Hoeksche Waard wil toewerken naar een netwerk van groenblauwe gebieden. Dankzij deze verbindingen en ‘stapstenen’, min of meer aaneengesloten stukjes wilder groen, kunnen dieren en zaden van planten zich makkelijker verplaatsen. Dat is goed voor de biodiversiteit.

Subsidies 

Met algemene stemmen werd een door de raad ingediende motie aangenomen waarin wordt gevraagd (subsidie)mogelijkheden te verkennen voor langdurige financiële ondersteuning voor grondgebruikers die landschapselementen aanleggen en onderhouden. Uit onderzoek blijkt dat landschapselementen, zoals hagen, bosjes en houtwallen, een positief effect hebben op de biodiversiteit.

Verder werd een motie aangenomen om naast het onderzoek dat uitgevoerd wordt om kleine windmolens mogelijk te maken, ook de mogelijkheden voor  lokale energieopslag en kleinschalige waterstof in kaart te brengen. In dit onderzoek wordt dan ook de koppeling gemaakt met energievoorziening van de nabijgelegen woningen en andere bedrijven. De gemeente Hoeksche Waard ondersteunt een eerste onderzoek hiernaar.

Programmaplan Duurzaamheid 

In 2020 heeft de gemeenteraad het programmaplan Duurzaamheid goedgekeurd. In dat programmaplan zijn vier thema’s benoemd: Energietransitie, Circulaire economie, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit. In de zomer van 2021 zijn voor de thema’s Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie uitvoeringsprogramma’s door de raad vastgesteld.

Voor Biodiversiteit was destijds meer tijd nodig. Het herstel van de biodiversiteit is een ingewikkelde opgave en niet alle samenwerkingspartners van de gemeente waren het destijds eens met het geschetste plan. Het kostte daarom wat meer tijd om tot een goed en gedragen uitvoeringsagenda te komen, aldus een bericht van de gemeente Hoeksche Waard.

De Uitvoeringsagenda Biodiversiteit luidt als volgt: Uitvoeringsagenda Biodiversiteit gemeente HW