Actualiteiten, Bestuursnieuws

Hoe komt de Hoeksche Waard van het aardgas af?

4m

In de Hoeksche Waard wordt op dit moment naar schatting in totaal 71 miljoen m3 aardgas gebruikt. Hoe komen we daarvan af? Dat kan voor een groot deel door besparingen, door  toepassing van aardwarmte tegelijk met aanleg van grote warmtenetten, door energie uit afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater, gebruik van warmtepompen en zonneboilers en tenslotte door groen gas en waterstofgas te distribueren via het bestaand gasnet.

Dit schrijft HoekscheWaardDuurzaam in haar bijdrage aan de Regionale Structuur Warmte (RSW) waar de gemeente, de provincie en het Rijk gezamenlijk aan werken. De coöperatie komt hierin met ideeën voor een toekomst zonder aardgas. Het document is eind vorige week aangeboden aan de stuurgroep voor de Regionale Energie Strategie (RES), waarin betrokken instellingen als de woningcorporatie HW Wonen, netbeheerder Stedin en het waterschap Hollandse Delta samenwerken met het gemeentebestuur en de provincie.

De voorzitter van HWDuurzaam, Daan den Ouden, legt er de nadruk op dat de bijdrage van de coöperatie bedoeld is als discussiedocument. “De haalbaarheid van onze voorstellen hangt sterk af van de overheid. Vaak is er ook nog nader onderzoek nodig. Wij bedoelen dit stuk nadrukkelijk als een aanzet tot de discussie om met de gemeente en alle andere betrokkenen een goed plan te maken voor de noodzakelijke transitie naar andere energiebronnen dan het huidige aardgas.”

Cijfers onduidelijk

Het stuk van HWDuurzaam begint met een pleidooi voor duidelijkheid over de cijfers, die niet op alle punten helder zijn. Voordat de discussie over een transitiescenario begint, moet het toch mogelijk zijn om op basis van gegevens van de gemeente en Stedin tot eenduidige cijfers te komen. Zelf gaat HWDuurzaam uit van een gebruik van 49 miljoen m3 aardgas voor de bebouwde omgeving, 9 miljoen voor de industrie en 13 miljoen voor de landbouw.

Waar het gaat om mogelijkheden tot besparingen op energiegebruik constateert HWDuurzaam dat in de Hoeksche Waard relatief veel vrijstaande woningen van vóór het jaar 2000 staan die niet voldoen aan het energielabel B. Voorgesteld wordt o.a. dat de gemeente onder bepaalde voorwaarden subsidie verleent voor de aanpassing van deze woningen naar minimaal energielabel B. HW Wonen zou tot 2030 het woningbestand moeten renoveren naar hetzelfde niveau.

Daarnaast moet de gemeente doorgaan met de wijkgerichte aanpak om het woningbestand energiezuiniger te maken en worden gemeentelijke gebouwen en scholen planmatig naar energieneutraal gebracht. Op deze wijze is een besparing van 25% op aardgas te behalen. Op een totaal 44.000 adressen betekent dat een besparing van gemiddeld bijna 400 m3 gas per adres.

 Warmte uit de aarde

HWDuurzaam heeft recent een studie voltooid over de mogelijkheden van geothermie in de Hoeksche Waard. Geothermie is warmte uit de aarde die door middel van water wordt opgepompt van grotere diepte (500-4000 m.) Die warmte wordt in grote warmtenetten ook weer door een buizenstelsel met water gedistribueerd. Geothermie is voor de Hoeksche Waard een nieuwe techniek.

HWDuurzaam verwacht dat in de komende jaren meerdere geothermie-projecten in deze omgeving mogelijk zijn. Haar doelstelling is om in 2040 15% van de woningvoorraad aangesloten te hebben op geothermie. Op die manier is een besparing van 5,3 miljoen m3 aardgas te bereiken. Voorgesteld wordt om samen met een aantal betrokken partijen een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Warmte uit water

Het voorstel van HWDuurzaam gaat verder uitvoerig in op toepassing van de warmte/koudetechnieken TEA, TED en TEO (energie uit afval-, drink- en oppervlaktewater) in combinatie met kleine warmtenetten. Voor wooncomplexen en kantoren kunnen deze technieken heel efficiënt zijn. Hiermee zou 1 miljoen m3 aardgas bespaard kunnen worden.  Het waterschap Hollandse Delta heeft al aangekondigd dit als speerpunt te zien en HWDuurzaam wil daaraan meewerken.

Het gebruik van warmtepompen en zonneboilers is een bestaande techniek, die ook in de Hoeksche Waard al regelmatig wordt toegepast. Maar bij de gemiddelde burger bestaan volgens HWDuurzaam nog veel vragen over de mogelijkheden hiervan in de eigen woning. Meer voorlichting en praktijkvoorbeelden kunnen die drempels wegnemen, zo wordt gezegd. Bij grootschalige toepassing zou het in de Hoeksche Waard al gauw om meer dan 20.000 warmtepompen gaan, aldus HWDuurzaam.

Discussie

De vijfde richting die de coöperatie aangeeft voor grootschalige vervanging van het huidige gebruik van aardgas is het vervoer van groen gas en waterstofgas via het bestaande gasnet. In deze gemeente zal nooit genoeg gas worden geproduceerd om breed in de benodigde capaciteit te voorzien. Deze oplossing is pas aantrekkelijk wanneer buiten de Hoeksche Waard zoveel groen gas of waterstofgas wordt geproduceerd dat hiermee in de behoefte van deze gemeente wordt voorzien. De eerste vraag is of het gasnet geschikt is om deze gassen te distribueren.

Het invullen van de warmtevraag in de Hoeksche Waard in het kader van de Regionale Structuur Warmte staat nog in de kinderschoenen, zo besluit het document. Voorzitter Daan den Ouden: “Wat wij nu inbrengen is nadrukkelijk bedoeld als discussiedocument. Wij reiken hier denkrichtingen aan met voorstellen voor oplossingen. Samen met de gemeente en alle andere partijen willen wij in de komende jaren deze transitie voorbereiden.”

1e Bijdrage HWDuurzaam aan Regionale Structuur Warmte

De technische haalbaarheid van geothermie in de Hoeksche Waard (bewerking)