Bestuursnieuws

HWDuurzaam pleit bij RES voor meer zonne-energie, vermoedelijk niet meer windmolens nodig

4m

Meer zonnepanelen op daken en twee of drie grootschalige zonneweiden, zoveel mogelijk woningen en gebouwen energiezuiniger, niet meer windmolens, onderzoek naar aardwarmte en meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s. Daarvoor pleit de coöperatie HoekscheWaardDuurzaam in haar bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES), waarover op 10 december in het gemeentehuis van Hoeksche Waard werd gesproken

Uitwerking Klimaatakkoord

De Hoeksche Waard is een van de 30 regio’s in Nederland die vóór 1 juni 2020 een plan moeten maken voor de invulling van het Klimaatakkoord. In de Regionale Energie Strategie (RES) Hoeksche Waard werkt het gemeentebestuur de regionale plannen uit voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opslag- en energie-infrastructuur die daarvoor nodig is.

De belangrijkste partners voor het gemeentebestuur zijn daarbij de provincie Zuid-Holland, het waterschap Hollandse Delta, netbeheerder Stedin en HWWonen. De energiecoöperatie HoekscheWaardDuurzaam maakt, samen met o.a. Hoeksche Waards Landschap, deel uit van een klankbordgroep die het proces begeleidt.

Tijdschema

Uiterlijk op 1 juni 2020 zal de concept-Regionale Energie Strategie aan het Rijk aangeboden moeten worden. Op basis van de reactie van het Rijk zal vervolgens in maart 2021 de definitieve RES opgeleverd moeten worden. De gemeente heeft kortgeleden een startnotitie voor de Regionale Energie Strategie gepubliceerd. De bijeenkomst van 10 december was de eerste bijeenkomst waar betrokken burgers en organisatie hun inbreng konden leveren. Tijdens twee vervolgbijeenkomsten op 21 januari en 24 maart 2020 worden de plannen verder ingevuld en uitgewerkt.

HoekscheWaardDuurzaam bracht op de eerste bijeenkomst haar visie in op de transitie naar “Energieneutraal in 2040”, wat ook de doelstelling van de gemeente is. Daarin pleit zij voor concrete maatregelen die de klimaatverandering afremmen en ook aandacht besteden aan problemen van milieu en biodiversiteit. Verder moeten bedrijven en burgers beide delen in de mogelijkheden van de energietransitie. Minimaal 50% van de winst van grootschalige energieprojecten moet ten goede komen aan de Hoeksche Waard, zo wordt gezegd.

Elektriciteit

HWDuurzaam verder: “Met de 26 windmolens en de huidige hoeveelheid zonnepanelen op daken zijn we in de Hoeksche Waard op dit moment qua elektriciteit vrijwel energieneutraal. Door de energietransitie in mobiliteit en de bebouwde omgeving zal de behoefte aan elektriciteit toenemen. Waarschijnlijk kan in de behoefte aan elektriciteit voorzien worden met meer zonnepanelen op daken en 2 of 3 grootschalige zonneweiden op agrarisch minder geschikte grond. Uitbreiding van windparken lijkt voor de eigen behoefte niet nodig.”

Met z’n allen van het gas af kan worden gerealiseerd door gebouwen en huizen in de Hoeksche Waard energieneutraal te maken. De gemeente kan hierbij het goede voorbeeld geven door in de RES aan te kondigen hoe zij de openbare gebouwen energieneutraal gaat maken, aldus HWDuurzaam. Hetzelfde geldt voor HWWonen. Hoe gaat deze organisatie haar bestand aan  huurwoningen verduurzamen?

Woningen

Het energieneutraal maken van het particuliere woningbezit gebeurt op dit moment vooral door voorlichting door het Energieloket en door gerichte maatregelen van de gemeente, o.a. via het leningfonds. HWDuurzaam denkt dat deze aanpak nog te vrijblijvend is. “Wij stellen voor in de RES een plan op te nemen om gebouwen en woningen in de komende 5 tot 10 jaar minimaal naar het energielabel B te brengen. Speciale aandacht vragen wij hierbij voor maatregelen om deze verbetering voor de inwoners budgetneutraal te laten plaatsvinden. Wij zijn groot voorstander van oprichting van een voorlichtingswinkel voor energiebesparing in onze gemeente. De Woonwijzerwinkel in Rotterdam-Heijplaat is een goed voorbeeld.”

Volgens HWDuurzaam is meer onderzoek is nodig naar het benutten van aardwarmte en de aanleg collectieve warmtenetten. HWDuurzaam is bezig met een eigen onderzoek om de mogelijkheden van deze geothermie in kaart te brengen. “Na afronding van dit onderzoek stellen wij de uitkomsten graag ter beschikking. Daarnaast moeten de mogelijkheden van aquathermie en riothermie (water- en rioolwarmte) worden bestudeerd.”

Meer laadpalen

“Elektrisch rijden wordt in de komende jaren van overheidswege sterk gestimuleerd. Dit betekent voor de Hoeksche Waard dat in de komende jaren het aantal openbare laadpalen zal moeten worden uitgebreid. Wij verwachten dat de RES hiervoor een concreet plan zal bevatten. Een stabiel energienet is voor de Hoeksche Waard van eminent belang. De energietransitie leidt tot grote opgaven om het bestaande elektriciteits- en gasnet betrouwbaar te houden en te laten voldoen aan de nieuwe vraag.

De uitdaging ligt in de komende jaren bij het elektriciteitsnet. Tot nu toe is de overheid als beheerder van het elektriciteitsnet matig actief bezig met investeren in groei en het stabiel houden van dit net. Toch ligt hier een van de belangrijkste opgaven van de energietransitie. De energietransitie in de Hoeksche Waard kan niet zonder een betrouwbaar en stabiel elektriciteitsnet met de juiste capaciteit. Dit is een topprioriteit bij het opstellen van een RES”, aldus tenslotte de aandachtspunten die HWDuurzaam heeft ingebracht voor de concept-Regionale Energie Strategie.