Actualiteiten

HWDuurzaam reageert op concept Regionale Energie Strategie

2m

HoekscheWaardDuurzaam heeft recent gereageerd op het concept voor de Regionale Energie Strategie (RES). De vaststelling van het eerste ontwerp zou op 1 juni een feit moeten zijn, maar door de coronasituatie loopt het overleg er over vertraging op en is de streefdatum verschoven naar 1 oktober.

In haar reactie pleit het bestuur van HWDuurzaam o.a. voor duidelijkheid over het traject tot 1 oktober en dringt zij erop aan dat de inwoners worden meegenomen in het proces door meer communicatie via de media of informatieavonden over de RES.

HWDuurzaam stemt in met het concept-bod van 0,576 TWh, dat in de RES wordt gepresenteerd, maar vraagt wel om een heldere onderbouwing van dat voorstel. Kernpunt van de reactie van de regionale energie- en duurzaamheidscoöperatie is verder haar pleidooi voor een duidelijke verankering van het 50% lokaal eigendom van projecten en het uitgangspunt van een ‘all-electric situatie’ . 

In een uitvoerige bijlage licht HWDuurzaam haar reactie nader toe. Het standpunt van ‘50% lokaal eigendom’ houdt in dat marktpartijen en de omgeving gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van projecten in het kader van het Klimaatakkoord.  Deze regeling zal de positie van burgercoöperaties als niet-commerciële partijen tegen commerciële partijen versterken. Het voorstel is om in de RES is vast te leggen dat medewerking wordt verleend aan een project als de lokale omgeving in staat is gesteld om voor minimaal 50% mede-eigenaar te worden van dat project.

Op weg naar de nieuwe streefdatum van 1 oktober stelt HWDuurzaam voor om voor de verdere inbreng van kennis en expertise vanuit de Hoeksche Waard een expertteam samen te stellen met specialistische, technische en inhoudelijke kennis die is toegespitst op deze gemeente. Zelf wil HWDuurzaam daarbij het resultaat inbrengen van een studie die zij in de tweede helft van 2019 heeft verricht naar de mogelijkheden van geothermie (aardwarmte) voor deze omgeving. Zij ziet onder andere kansen voor lokale warmtenetten.

Verdere bijzonderheden van de reactie van HWDuurzaam staan in onderstaande documenten:

200414_Reactie Concept RES Hoeksche Waard_kernpunten HWD

200410_Notitie reactie Concept RES Hoeksche Waard_bijlage 1