Actualiteiten, Bestuursnieuws

HWDuurzaam & gemeentebestuur willen regionaal energiebedrijf

4m

“Wij moeten nadenken over een regionaal energiebedrijf”. Dit zegt het bestuur van HoekscheWaardDuurzaam in een beleidsdocument dat het recent heeft aangeboden aan het nieuwe gemeentebestuur. In een nota onder de titel “Handen uit de mouwen voor de energietransitie” pleit de regionale energie- en duurzaamheidscoöperatie voor de oprichting van een regionale energiebedrijf. Dat zou een belangrijke rol kunnen spelen in alle elementen van de energietransitie: de warmtetransitie, het energienetwerk en grootschalige zon- en windprojecten in de regio.

Noordoost Twente

Op diverse plaatsen in Nederland worden gemeentelijke of regionale energiebedrijven in het leven geroepen om de energietransitie vorm te geven, aldus HWDuurzaam. Als voorbeeld verwijst ze naar de regio Noordoost Twente, die kansen ziet in een eigen energiebedrijf. Dit gebied wil met de oprichting van een eigen, duurzaam energiebedrijf de lokale productie van duurzame energie versnellen.

De colleges van Dinkelland, Losser en Tubbergen stemden daarom in met een aantal voorstellen op dit terrein. Naast het besluit tot oprichting van het energiebedrijf, waarin gemeenten en lokale energie-initiatieven op gelijkwaardige basis deelnemen, gaat het om garantstelling voor leningen voor projecten en om beleidsregels voor lokaal eigendom.

Hoeksche Waard

HoekscheWaardDuurzaam ziet voor de regio Hoeksche Waard in ieder geval drie onderwerpen om nu aan te pakken: 1. uitvoering van de warmtetransitie, 2. faciliteren van een kleinschalig energienetwerk (voor de productie en het gebruik van energie), 3. meeprofiteren van grootschalige zon- en windprojecten.

“Voor de uitvoering van deze initiatieven denken wij aan een regionaal energiebedrijf. Een dergelijk “energiebedrijf” zou in eerste instantie kunnen starten als een raadgevende denktank met mensen uit de Hoeksche Waard met knowhow om voor deze gemeente tot goede oplossingen te komen. Wij stellen een denktank voor met bij het onderwerp betrokken ambtenaren, deskundigen uit de Hoeksche Waard van o.a. HWDuurzaam, fractiespecialisten van de politieke partijen en experts van uitvoerende partijen, zoals Stedin en Engie. Het geheel onder supervisie van de gemeente Hoeksche Waard”.

Warmtetransitie

HoekscheWaardDuurzaam stelt een stappenplan voor om de warmtetransitie te realiseren. “De eerste actie is het starten als een raadgevende denktank en het begeleiden van een technische haalbaarheidsstudie naar: 1. de aanleg en het gebruik van een warmtenet en naar de beschikbare bronnen voor collectieve warmtevoorziening langs de Noordrand van de Hoeksche Waard en 2. de realisatie van individuele oplossingen voor de rest van de Hoeksche Waard (incl. eventuele kleinschalige warmtenetten)”, aldus het document.

“Wanneer we in de Hoeksche Waard in de komende jaren succesvol zijn bij de energietransitie, krijgen we er in deze gemeente zo’n 15.000 tot 30.000 warmtepompen bij en zo’n 30.000 tot 50.000 elektrische auto’s. Daarnaast worden er nog 120 ha. zonnepanelen op daken gelegd en worden 100 ha. zonneparken vol gelegd met zonnepanelen.”

Energienet niet toereikend

Duidelijk is volgens HWDuurzaam, dat ons huidige energienet dit niet aan kan. “Bovendien zullen we maatregelen moeten nemen om de productie van energie en het verbruik ervan zoveel mogelijk te koppelen. Hoe meer energie achter de meter blijft, hoe beter het is. Gebruik van accu’s, ook van de elektrische auto’s, en een ander laadgedrag en consumptiegedrag dragen bij aan minder piekbelasting en efficiëntere benutting van de netcapaciteit.

Het invullen van een toegerust energienet kunnen we als Hoeksche Waard niet overlaten aan Stedin alleen. Wij zullen zelf een blauwdruk van het nieuwe net moeten maken. Zeker ook omdat het de energietransitie moet faciliteren en die niet door allerlei beperkingen moet frustreren”, zo meent HWDuurzaam.

 Zon- en windprojecten

De ervaring van HoekscheWaardDuurzaam bij grootschalige zon- en windprojecten is dat op dit moment commerciële initiatiefnemers in het voordeel zijn en doorgaans afspraken hebben gemaakt met grondeigenaren en/of kabeleigenaren. “In de praktijk vindt de 50% deelname min of meer plaats op hun voorwaarden. Dit zou eigenlijk andersom moeten zijn: de gemeente bepaalt het speelveld en de condities.

Er blijken genoeg commerciële initiatiefnemers en grondeigenaren te zijn, die willen aansluiten bij concrete projecten. Ook van andere coöperaties vernemen wij dat een naadloze samenwerking tussen de gemeente en het eigen energiebedrijf essentieel is”, zo zegt HWDuurzaam verder

Nieuwe coalitie

HWDuurzaam heeft het document aangeboden aan wethouder Paul Boogaard, lijsttrekker voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. Boogaard is, als voorman van de partij die als grootste uit de stembusstrijd kwam, nauw betrokken bij de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hoeksche Waard. Bij de coalitiebesprekingen, die inmiddels in een eindstadium verkeren, is Duurzaamheid een van de thema’s. Verder is de nota aangeboden aan de griffier van de gemeenteraad met het verzoek in de agenda van de nieuwe raad een moment te plannen waarbij HWDuurzaam de gelegenheid krijgt om het beleidsdocument te presenteren en te bespreken.

De volledige tekst van het beleidsdocument van HWDuurzaam luidt als volgt:

Handen uit de mouwen voor de energietransitie (def.)