Bestuursnieuws

Beleidsplan tot 2026: kennisoverdracht, werving en projecten

2m

In haar nieuwe beleidsplan voor de komende 5 jaar legt HWDuurzaam het accent op drie werkvelden: kennisoverdracht (o.a. door het organiseren van lezingen over duurzaamheid), werving van leden, donateurs en nieuwe energieklanten en de uitvoering van projecten, waaronder bemiddeling bij zonneparken en zonnepanelen op schooldaken.

Wat betreft de warmtetransitie is HWDuurzaam er voorstander van te streven naar het volledig stoppen met aardgas in 2040. Dat is een verder gaand doel dan het gemeentebestuur zich heeft gesteld. Dat wil in dat jaar een klein deel van de woningen en een aanzienlijk deel van de bedrijfsgebouwen nog op gas verwarmen. HWDuurzaam stelt voor een studie uit te voeren naar de haalbaarheid van een of meer warmtenetten in de Hoeksche Waard.

Op het terrein van de aanleg van zonneparken spreekt de organisatie zich uit voor een aantal criteria, waaronder voorafgaande inspraak van omwonenden, 50% lokaal eigendom en aanleg op agrarisch ongeschikte grond of in projecten met winst voor de natuur of klimaat adaptatie.

Het concept beleidsplan 2021-2026 is besproken tijdens de algemene ledenvergadering van HWDuurzaam op 8 juni 2021. Daarna heeft het bestuur er een Activiteitenplan en Uitvoeringsplannen aan toegevoegd met concrete voornemens. Het definitieve beleidsplan is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van HWDuurzaam op 17 mei jl.

In het Activiteitenplan wordt op het terrein van Kennisoverdracht gekozen voor het informeren van politieke partijen over de energietransitie en op het gebied van Werving/Communicatie voor het bevorderen van burgerparticipatie in projecten. Waar het gaat om concrete projecten die de steun van de coƶperatie hebben kiest HWDuurzaam op basis van haar criteria voor achtereenvolgens het Zonnepark Heinenoord, Buitenzomerlanden-oost en het Zonnemeer-Numansdorp.

Al een aantal jaren probeer HWDuurzaam een rol te spelen in het streven naar zonnepanelen op daken van scholen. Dit in het kader van het landelijke project Schooldakrevolutie. Daartoe wordt samengewerkt met de Rabobank ZHE, de organisatie Energieke Regio en de gemeente Hoeksche Waard. Voor 2022 is het doel een pilotproject te realiseren op het dak van de Keucheniusschool in Oud-Beijerland.

De voortgang op het gebied van Postcoderoosprojecten valt tegen. Na het PCR-project op het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland, dat in mei 2020 werd uitgevoerd, is er geen nieuw project gerealiseerd. Daarom kiest HWDuurzaam voor een passief beleid op dit gebied. Wel zal in 2022 worden nagegaan of het mogelijk is samen met HW Wonen een gemeente een start te maken met drie nieuwe PCR-projecten, zoals is aangegeven in de uitvoeringsplannen van de gemeente.

Ook kijkt HWDuurzaam in 2022 of er voor haar een rol is weggelegd in het kader van de Transitievisie Warmte van de gemeente Hoeksche Waard.

De tekst van het beleidsplan is hier te downloaden:

Beleidsplan HWD 2021-2026 (definitief)