Actualiteiten

Laat de jeugd haar kans grijpen bij enquête over bestemming Buitenzomerlanden

5m

ENQUÊTE BESTEMMING BUITENZOMERLANDEN

Jongelui, er wordt ook naar jullie mening gevraagd!

Stukje verleden: de voormalige gemeente Binnenmaas stelde de visie “De Buitenzomerlanden, opladen aan de Oude Maas” vast. Dit stuk verving een eerdere visie, waarin noch de inmiddels draaiende windturbines noch de later gepresenteerde zonneweide een plaats hadden. Veel te laat mogen we als bewoners van de Hoeksche Waard onze mening geven: is “Het geheim van het getij” of “Opladen aan de Oude Maas” Parijs-proof?

Stukje verloop: voor het voorleggen van de visie “De Buitenzomerlanden, opladen aan de Oude Maas” heeft de gemeente niet de mening van de bevolking gevraagd. Reden waarom elk afzonderlijk project een goedkeuringsprocedure moet doorlopen. Dat gold ook voor het plan van Eneco op het deel Buitenzomerlanden ten westen van de A29. Mijn voorganger als voorzitter van HWDuurzaam, Daan den Ouden, had daarover contact met Ben Smit van De Vrienden van Heinenoord. HWDuurzaam wilde graag meedoen met de ontwikkeling van een zonneweide, maar niet zonder de instemming van de bewoners van Heinenoord, Blaaksedijk en Kuipersveer. Nadat ik voorzitter van HWDuurzaam was geworden, ben ik nog een keer samen met Ben Smit bij de bewoners van Kuipersveer langs geweest.

En dan nu: Eneco trok zich terug. Had dit bedrijf mogen verwachten dat zijn aanbod “Eneco stukje zon” als participatie zou worden gezien? Natuurlijk niet, het leek meer op een ongepaste manier van klantenbinding. Toch was ook voor mij de reactie van de Vrienden van Heinenoord heftiger dan ik had verwacht.

Renewable Energy Factory nam het initiatief over. Ook grondeigenaar ASR heeft een flinke bijdrage geleverd. Dat wilde dit bedrijf graag in het kader van de 300-jarige relatie van ASR en zijn rechtsvoorgangers met Heinenoord. Vele vergaderingen en best wel wat emoties verder, ligt er nu een enquête voor u.

Enquête: ASR, de grondeigenaar gaat de 40 ha die nog voor landbouw wordt gebruikt aan de  voedselproductie onttrekken. ASR wil samen met u bepalen wat er in de toekomst met de gronden gebeurt, zoals past in de groeiende opvatting in Nederland dat we de bestemming van onze schaarse grond gezamenlijk moeten bepalen. Uiteraard moet er wel een redelijke inkomstenbron voor de grondeigenaar gegarandeerd blijven. Dat geldt ook in de Hoeksche Waard. Uitleg hoe het onderzoek naar uw mening werkt, krijgt u elders. Hier wil ik er niets over zeggen om geen verwarring te creëren.

Let wel: HWDuurzaam is niet neutraal. HWDuurzaam stelt zich vierkant achter het beleid van de gemeente Hoeksche Waard. RES 2030, een bod om een bepaalde hoeveelheid energie in 2030 CO2 vrij op te wekken. In het RES 1.0 bod van de regio Hoeksche Waard staat dat de omgeving bij grote projecten recht heeft om voor 50% te participeren. Energie neutraal 2040 is een keuze die het samenwerkingsverband van de vijf voorgaande gemeenten heeft gemaakt en die door de nieuwe gemeente is overgenomen, om alle energie die we op ons eiland gebruiken ook op ons eiland CO2 vrij op te wekken.

Door velen wordt gevoeld hoe moeilijk het is om aan deze eigen keuze te voldoen. We gaan voor niets meer en niets minder, hoorde ik de fractievoorzitter van een van de coalitiepartijen in de gemeenteraad zeggen. Klimaatneutraal 2050, een Nederlands en Europees doel om niet meer broeikasgassen uit te stoten dan we met natuurlijke en technische middelen kunnen terugnemen. Als dat lukt zal de opwarming stoppen. Lukt het wereldwijd om meer broeikas gassen terug te nemen dan uit te stoten, dan kan de opwarming van de aarde zelfs wat afnemen.

We zitten nu op een opwarming van 1,2 graden Celsius t.o.v. pre-industrieel. Nederland heeft er nog maar beperkt last van, maar veel delen van de aarde kampen al met grote problemen. Dit is ook voor een deel de oorzaak van de migratiegolf. Wat zou u doen als u uw kinderen geen eten kon geven? HWDuurzaam wil dan ook wel meewerken aan het opwekken van groene energie: zon, wind en geothermie. Alles zo goed mogelijk ingepast en gecombineerd om ons eiland mooi en leefbaar te houden voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. HWDuurzaam gelooft in de toekomst.

De jeugd heeft de toekomst: maar de toekomst zal ook veel eisen van de jeugd. HWDuurzaam heeft bevorderd dat de leeftijdgrens voor deelname aan de enquête zo laag mogelijk is gelegd. Jongelui, laat je stem in de enquête horen.

Op 30 maart heeft HWDuurzaam een avond georganiseerd met Kees Vendrik. Kees Vendrik is voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform, de aanjager van het klimaatbeleid, dat de taak van Ed Nijpels heeft overgenomen. Vendrik kwam luisteren naar de wensen die in de Hoeksche Waard leven voor het toekomstig beleid op het gebied van klimaat en energie.

Ik werd die avond tweemaal teleur gesteld, ik zag weinig mensen en die er waren, waren allemaal grijs. Jammer, Jammer! Een van de onderwerpen die aan de orde kwamen, was de afwezigheid van de stem van de jeugd. Op scholen wordt voldoende aandacht besteed aan klimaat en duurzaamheid, de kennis is er wel. De kennis laat echter zo’n enorm schrikbeeld zien dat het jongeren depressief maakt, of ertoe leidt dat zij zich uit zelfbescherming op andere dingen dan dit toekomstbeeld richten.

Pas op! De fossiele industrie gaat door en het logge schip van de klimaatverandering wordt alleen maar moeilijker te keren als jullie je stem niet laat horen.

Jongelui, grijp je kans, zorg dat in de Buitenzomerlanden een evenwichtige combinatie van zonneweide, natuurontwikkeling, recreatie en energieopslag wordt ontwikkeld. HWDuurzaam denkt slechts mee. Het hangt van jullie af en jullie hangen ervan af.

Piet Jansen, namens HWDuurzaam medeontwikkelaar van de enquête   

Meer informatie: http://www.renewablefactory.nl en http://www.debuitenzomerlanden.nl