Bestuursnieuws, Groene Energie

Coöperatie stelt eisen aan aanleg zonneparken

1m

In haar beleidsplan voor de periode 2021-2026 heeft de coöperatie HWDuurzaam de voorwaarden vastgelegd voor de aanleg van zonneparken in de Hoeksche Waard. Er bestaan plannen voor meerdere zonneparken in deze gemeente. Die zullen ook nodig zullen zijn om in de behoefte aan opwek van energie te voorzien, naast de 28 grote windmolens die in de Hoeksche Waard zullen komen te staan.

Om de doelstelling energieneutraal in 2040 te halen moet volgens HWDuurzaam minimaal 310 ha. aan zonnepanelen worden gerealiseerd. Geschat wordt dat er op dit moment 60 ha. op daken liggen. Door gericht stimuleringsbeleid (op woningen, bedrijven en scholen) zouden dat er 180 ha. moeten worden. Resteert een behoefte van 130 ha. Op het terrein van de Suiker Unie in Puttershoek is 20 ha. in aanleg. Daarna is volgens deze berekeningen nog 110 ha. aan zonneparken in de Hoeksche Waard nodig.

HWDuurzaam is direct of zijdelings betrokken bij plannen voor meerdere zonneparken. Als voorwaarden stelt de coöperatie dat vanaf het begin de inspraak van de betrokken omgeving wordt geregeld en dat 50% lokaal eigendom is gegarandeerd. Verder stelt zij de eis dat zonnevelden worden aangelegd op grond die niet voor agrarische doeleinde bruikbaar is, dat er bij voorkeur sprake is van meervoudig ruimtegebruik en dat de kernkwaliteiten van het landschap worden gerespecteerd.

Volgens die normen komen drie actuele projecten in aanmerking op sterk vervuilde grond en op water: zonnepark Heinenoord (27 ha.), Buitenzomerlanden-oost (60), beide aan de Noordrand, en aan de Zuidrand het zonnemeer Numansdorp (20). Met de aanleg van deze projecten zou de nu berekende behoefte van 110 ha. aan zonneparken nagenoeg worden vervuld. Wanneer er in de toekomst meer nodig blijkt, kan worden gekozen uit de talrijke andere initiatieven die zich nog aandienen, aldus het bestuur van HWDuurzaam in zijn beleidsplan voor de komende 5 jaar.