Bestuursnieuws

HWDuurzaam mist visie in Omgevingsvisie

3m
Wij vragen om een visie op een andere, circulaire economie en landbouw (foto Jan Plaisier, Puttershoek)

“Op het gebied van duurzame innovatieve landbouw is in de Hoeksche Waard de agrarische sector vooral zelf aan zet. Overschakeling van productie voor de wereldmarkt naar een gevarieerde voedselproductie voor de randstad zou veel verschillende uitdagingen oplossen. Te denken dat deze transitie kan worden ingezet met alleen een food lab en akkerranden is naar onze mening wishfull thinking en zal blijken geheel ontoereikend te zijn. Wij vragen om een visie op een andere, circulaire economie en landbouw. De landbouw bepaalt immers voor een groot deel het karakter van de Hoeksche Waard”.

Dit schrijft het bestuur van de coöperatie Hoeksche Waard Duurzaam in zijn reactie op de ontwerp Omgevingsvisie. Dit concept-plan voor de toekomst van deze gemeente is in de afgelopen maanden met allerlei groepen belangstellenden samengesteld en lag tot begin oktober ter inzage. De coöperatie “HWDuurzaam | om” levert groene energie en streeft naar een energie neutrale gemeente in 2040.

Massieve natuur

De regionale energiecoöperatie heeft in zijn reactie op dat plan fundamentele kritiek op het huidige ontwerp. Zo wordt in de zienswijze, die recent naar de gemeenteraad is gestuurd, opgemerkt dat het onderwerp biodiversiteit voor een agrarisch eiland wel erg beperkt wordt uitgewerkt. HWDuurzaam pleit met name voor biodiversiteit “als instrument ter handhaving en uitbreiding van de schoonheid van het gebied”. En wat de creatie van groen betreft, als middel tegen vele kwalen, meent de coöperatie dat het dan niet gaat om “een gazonnetje meer, maar om massieve hoeveelheden natuur die toegankelijk is”.

HWDuurzaam heeft verder bezwaren tegen de verdeling van het extra woningcontingent over alle kernen, zoals voorzien in het coalitieakkoord, als middel voor de vitaliteit van de dorpen. “Daarmee zou een belangrijke innovatie als de toepassing van geothermie in onze gemeente terzijde worden geschoven. Ook een warmtenet eist grote geconcentreerde bouwcontingenten. Wij staan hier voor een principiële keuze, die het halen van de beoogde klimaatneutraliteit in 2040 mogelijk of onmogelijk maakt. In de energievisie 2016-2020 staat dat alle energiemogelijkheden benut zullen moeten worden. Wij zien dat in deze omgevingsvisie niet terug.”

Bereikbaarheid

In de ontwerp wordt de verantwoordelijkheid voor verbetering van de bereikbaarheid, digitaal en over de weg, bij andere overheden gelegd, zo stelt HWDuurzaam vast. “Dan is het toch aan de gemeente Hoeksche Waard om aan te geven welke middelen zij ziet om die andere overheden te beïnvloeden. Mobiliteit is een belangrijke energievreter. Een visie op een nieuw digitaal netwerk dient te worden uitgewerkt”, aldus de reactie.

Zo zijn er veel vragen: “Welke energiebronnen gaan het openbaar vervoer en het goederentransport gebruiken? Wat wordt de visie op spreiding en beheer van laadpalen? Wij missen een visie op een regionaal energienet. Wij missen een visie op de noodzaak van een balans tussen het opwekken en het gebruik van elektrische energie. Hoe moet het straks met de opslag van elektrische energie. Ieder voor zich? Een buurtbatterij? Een goed doordacht plan om gezamenlijk gebruik te maken van de vele batterijen op wielen die ’s nachts toch stilstaan?”, aldus de brief van HWDuurzaam aan de gemeenteraad.

Ingrijpend

De coöperatie besluit met een oproep om nieuwe dynamiek voor de regio: “In het onderdeel ‘Hoeksche Waarden’ van de Omgevingsvisie wordt de Hoeksche Waard als statisch beschreven. De Hoeksche Waard is echter naar onze mening altijd een dynamisch gebied geweest en zal dat ook in de toekomst zijn.”

“De Omgevingsvisie mag ons die dynamiek niet ontnemen. De energietransitie en de klimaatadaptatie zullen opnieuw ingrijpende veranderingen te weeg brengen. Met slimme planning op basis van een doordachte en breed gedragen visie kunnen de schoonheid en leefbaarheid van dit gebied verder toenemen. Het is aan de nieuwe gemeente om te bepalen waar wel en waar geen nieuwe elementen worden toegevoegd. De tijd dringt.”